it recht legal text

Privacybeleid

De bescherming van je persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Met de volgende informatie over gegevensbescherming willen we je uitleggen welke gegevens worden verzameld en verwerkt wanneer je onze website bezoekt en waarvoor ze worden gebruikt.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door

va-Q-tec AG
Alfred-Nobel-Straße 33, 97080 Würzburg
Tel.: +49 (0) 931 35 942 0
Fax: +49 (0) 931 35 942 10
E-mail: [email protected], Raad van Bestuur: Dr. Joachim Kuhn (CEO - Voorzitter van de Raad van Bestuur), Stefan Döhmen
Website: qool-products.com

Contact Gegevensbescherming

De functionaris(sen) voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke partij kan (kunnen) worden gecontacteerd op

va-Q-tec AG,
Alfred-Nobel-Str.33, 97080 Würzburg,
Tel.: +49 (0) 931 35 942 0,
Fax: +49 (0) 931 35 942 10,
[email protected],
.

Doel, rechtsgrondslag, categorieën ontvangers

Het doel van de gegevensverwerking op deze website is het verstrekken van informatie over producten en diensten van ons bedrijf , gecombineerd met de mogelijkheid voor gebruikers om gericht contact op te nemen met onze interne contactpersonen .

Daarnaast verwerken we persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende rechtsgrondslag:

Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO voor de verwerking van persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene.

Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een contract met de betrokkene evenals voor de uitvoering van overeenkomstige precontractuele maatregelen.

Art. 6 (1) (c) van de GDPR voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen onder enig toepasselijk recht van de EU of onder enig toepasselijk recht van een land waarin de GDPR geheel of gedeeltelijk van toepassing is.

Artikel 6(1)(f) van de GDPR voor de noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens om de legitieme belangen van ons of van derden te beschermen, tenzij de fundamentele vrijheden en rechten en belangen van de betrokkene zwaarder wegen. Gerechtvaardigde belangen zijn in het bijzonder ons zakelijke belang om onze website te kunnen aanbieden, informatiebeveiliging, de handhaving van onze eigen wettelijke aanspraken en de naleving van andere wettelijke bepalingen.

Hiervoor maken we gebruik van dienstverlenende bedrijven die zich afzonderlijk hebben verplicht tot geheimhouding en tot gegevensbescherming in het kader van de dienstverlening. Gegevens worden alleen doorgegeven aan de autoriteiten in het geval van dwingende wettelijke vereisten.

Beveiligde overdracht van uw gegevens

Om de door ons opgeslagen gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen, gebruiken we passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. De beveiligingsniveaus worden voortdurend herzien in samenwerking met beveiligingsexperts en aangepast aan nieuwe beveiligingsnormen. De gegevensuitwisseling van en naar onze website is altijd versleuteld. We bieden HTTPS aan als transmissieprotocol voor onze website, waarbij in elk geval de huidige encryptieprotocollen worden gebruikt. Er bestaat ook de mogelijkheid om alternatieve communicatiekanalen te gebruiken (bijv. de post).

Verplichting om gegevens te verstrekken

Verschillende persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de schuldrelatie en voor het nakomen van de bijbehorende contractuele en wettelijke verplichtingen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies die deze biedt.

We hebben de details hiervan hieronder voor je samengevat. In bepaalde gevallen moeten gegevens ook worden verzameld of beschikbaar worden gesteld vanwege wettelijke vereisten. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is uw aanvraag te verwerken of de onderliggende contractuele relatie te implementeren zonder deze gegevens te verstrekken.

Categorieën, bronnen en oorsprong van gegevens

Welke gegevens we verwerken wordt bepaald door de betreffende context: dit hangt er bijvoorbeeld vanaf of je online een bestelling plaatst of een vraag invult op ons contactformulier, of je ons een aanvraag stuurt of een klacht indient.

Houd er rekening mee dat we informatie voor speciale verwerkingssituaties ook afzonderlijk op een geschikte plaats kunnen verstrekken, bijvoorbeeld in het geval van een contactaanvraag.

Server logbestanden

We verzamelen de volgende gegevens, die je internetbrowser naar ons doorstuurt:

- Website van waaruit je ons bezoekt (referrer URL) - Opgevraagde website of bestand - Browser type en versie - Gebruikt besturingssysteem - Gebruikt apparaat type - Datum en tijd van je toegang - Je Internet Protocol (IP) adres in geanonimiseerde vorm.

Deze gegevens worden apart opgeslagen en niet gecombineerd met andere gegevens die je hebt verstrekt . Het is daarom onmogelijk om conclusies te trekken over specifieke personen. Wij hebben de informatie uit de serverlogbestanden alleen om statistische redenen nodig om onze website te kunnen optimaliseren.

Gegevensverwerking voor orderverwerking

Om je bestelling te verwerken, werken we samen met de volgende dienstverlener(s), die ons volledig of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten contracten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan deze dienstverleners in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan het transportbedrijf dat de opdracht voor de levering heeft gekregen, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Als er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen we je daar hieronder expliciet over informeren . De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

- Voornaam, achternaam - Factuur/afleveradres - E-mailadres

Doorgeven van persoonlijke gegevens aan verzenddienstverleners

UPS
Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), geven we je e-mailadres door aan UPS voordat de goederen worden geleverd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO met het oog op het coördineren van een leverdatum of voor kennisgeving van levering, op voorwaarde dat je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geeft alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan UPS ten behoeve van de levering conform Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. De overdracht vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de afleverdatum met UPS of de overdracht van statusinformatie van de levering van de zending niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de transportdienstverlener UPS.

Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

Amazon Pay
Als je de betaalmethode "Amazon Pay" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon Payments"), aan wie wij je gegevens doorgeven die je tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met de informatie over je bestelling conform Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Je gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor dit doel .

Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Amazon Payments kunt u vinden op het volgende internetadres: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op factuur" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"), in het kader van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.

PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kan uw betalingsgegevens doorgeven aan kredietbureaus in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling met als doel te beslissen over het aanbieden van de betreffende betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport , zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over gegevensbeschermingswetgeving, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal op : https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

Contact opnemen met

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld wanneer je een contactformulier gebruikt, kun je zien op het betreffende contactformulier . Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om je verzoek te beantwoorden of om contact met je op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor voor het verwerken van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Als uw contact tot doel heeft een contract te sluiten, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Je gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van je verzoek . Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de betreffende kwestie onomstotelijk is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die daar tegenin gaan.

Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Op grond van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als je ons deze verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld , kun je zien op de betreffende invulformulieren. Het verwijderen van je klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. We bewaren en gebruiken de gegevens die je hebt verstrekt via voor de verwerking van het contract. Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van je klantenaccount, worden je gegevens geblokkeerd met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen en wordt verwijderd nadat deze termijnen zijn verstreken, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van je gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens van onze kant is voorbehouden.

Gebruik van eenmalige aanmeldingsprocedures

Inloggen met Amazon
Op onze website kun je gebruik maken van de dienst "Inloggen met Amazon" van Amazon EU S.a. r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg ("Amazon") om een klantenaccount aan te maken of om je te registreren met behulp van de zogenaamde single sign on technologie als je een Amazon account hebt. Je kunt de aanmeldingsfunctie van Amazon herkennen door op de knop "Aanmelden bij Amazon" op onze website te klikken.

Als je een pagina van onze website oproept die een aanmeldfunctie van Amazon bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van Amazon als de knop actief is . De inhoud van de aanmeldknop wordt naar Amazon verzonden. De inhoud van de aanmeldknop wordt door Amazon rechtstreeks naar je browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Twee klikken voor meer gegevensbescherming. Pas wanneer je op de knop klikt, wordt deze actief en maakt je browser de beschreven verbinding met de servers van Amazon. De eerste klik op de knop betekent dus dat je toestemming geeft voor het verzenden van gegevens naar Amazon.

Door deze activering krijgt Amazon de informatie dat je browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, zelfs als je geen Amazon-profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd bij Amazon. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt door je browser direct doorgestuurd naar een server van Amazon en daar opgeslagen. Deze gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO op basis van jouw toestemming die je hebt gegeven aan door de knop te activeren.

Door gebruik te maken van de Amazon aanmeldknop op onze website, heb je ook de mogelijkheid om in te loggen of je te registreren op onze website met behulp van van je Amazon gebruikersgegevens. Uitsluitend als je vóór het registratieproces uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO op basis van een overeenkomstige kennisgeving over de uitwisseling van gegevens met Amazon, ontvangen wij de algemene en openbaar toegankelijke informatie die is opgeslagen in je profiel van Amazon wanneer je de Amazon-knop gebruikt, afhankelijk van je persoonlijk gemaakte instellingen voor gegevensbescherming bij Amazon. Deze informatie omvat de gebruikers-ID, naam, adres, e-mailadres, leeftijd en geslacht.

De gegevens die door Amazon worden verzonden, worden door ons opgeslagen en verwerkt om een gebruikersaccount aan te maken met de benodigde gegevens (titel, voornaam, achternaam, adresgegevens, land, e-mailadres, geboortedatum) als voor dit doel door jou aan Amazon is vrijgegeven. Omgekeerd kunnen gegevens (bijv. informatie over je surf- of koopgedrag) op basis van je toestemming door ons worden doorgegeven aan je Amazon-profiel.

De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin van deze gegevensbeschermingsverklaring wordt genoemd .

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Amazon, evenals uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de informatie van Amazon over gegevensbescherming : https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010

Als je niet wilt dat Amazon de gegevens die via onze website worden verzameld direct toewijst aan je Amazon-profiel , moet je uitloggen bij Amazon voordat je onze website bezoekt.

Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

E-mailnieuwsbrieven sturen naar bestaande klanten

Als je ons je e-mailadres hebt gegeven bij het kopen van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om je regelmatig e-mailaanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten als die je al hebt gekocht in ons assortiment. In overeenstemming met paragraaf 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG) hoeven we voor deze geen afzonderlijke toestemming van je te krijgen. In dit opzicht wordt de gegevensverwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van ons legitieme belang in gepersonaliseerde directe reclame in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. Als je in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van je e-mailadres voor dit doel, sturen we geen e-mails. Je hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van je e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoeleinde met werking voor de toekomst door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin wordt genoemd. Dit brengt alleen transmissiekosten voor u met zich mee volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

Verstrekking aan derden en overdracht naar derde landen

Uw gegevens worden door ons alleen aan derden doorgegeven in de hierboven beschreven gevallen en in het kader van de wettelijke bepalingen of met de bijbehorende toestemming. In alle andere gevallen worden gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij we daartoe verplicht zijn op grond van dwingende wettelijke bepalingen (doorgifte aan externe instanties zoals toezichthoudende autoriteiten of wetshandhavingsinstanties)

Gegevens worden ook alleen doorgegeven aan derde landen (landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) als dit wettelijk verplicht is of als je ons toestemming hebt gegeven om dit te doen. Dit laatste kan het geval zijn bij de integratie van de hierboven beschreven tools en analysediensten. Dan nemen we de maatregelen die mogelijk en noodzakelijk zijn op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in overeenstemming met art. 44 e.v. van de EU-DS-GVO om de gegevens te verzamelen en te verwerken. EU-DS-GVO om het niveau van gegevensbescherming in het derde land vast te stellen.

Cookies (Art. 6 lid 1 p. 1 lit. a, f EU-DS-GVO, § 25 lid 1, 2 TTDSG)

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Deze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je eindapparaat worden opgeslagen en door je browser (lokaal) worden bewaard. Cookies bevatten alleen pseudonieme gegevens. Sommige cookies blijven voor de duur van een browsersessie staan (zogenaamde sessiecookies), andere worden voor een langere periode opgeslagen (zogenaamde permanente cookies, bijv. voor toestemmingsinstellingen). Deze laatste worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd (meestal 6 maanden) . Naast onze eigen cookies gebruiken we ook cookies die worden beheerd door externe aanbieders. Deze gebruiken de informatie in de cookies bijvoorbeeld om u inhoud te tonen of om de door u bezochte pagina's te registreren .

Vanwege ons legitieme belang (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f EU-DS-GVO) plaatsen we technisch noodzakelijke cookies, die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van de website en om de functionaliteit te garanderen. Verder gebruiken we cookies zonder uw toestemming voor zover deze uitsluitend bedoeld zijn voor het opslaan van of toegang tot informatie die is opgeslagen in het eindapparaat voor het verzenden van berichten of deze absoluut noodzakelijk zijn om de door u uitdrukkelijk gevraagde dienst te kunnen leveren, § 25 lid 2 TTDSG.

Ervan uitgaande dat je toestemming hebt gegeven, worden verdere cookies gebruikt om ons of derden in staat te stellen om bijvoorbeeld te evalueren hoe onze diensten worden gebruikt. Dit stelt ons in staat om de inhoud af te stemmen op de gebruikersbehoeften . Daarnaast stellen de cookies ons in staat om de effectiviteit van een specifieke advertentie te meten en deze bijvoorbeeld te laten plaatsen op basis van de thematische interesses van gebruikers . De rechtsgrondslag hiervoor is jouw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a EU-DS-GVO, § 25 para. 1 TTDSG).

Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken via onze toestemmingsbanner met werking voor de toekomst en de cookie-instellingen op wijzigen. Houd er rekening mee dat wijzigingen voor elk eindapparaat afzonderlijk moeten worden doorgevoerd.

Als je een account hebt bij de externe aanbieders die wij gebruiken en daar bent ingelogd, kunnen je gegevens worden gekoppeld aan het betreffende account op . Je kunt een dergelijke koppeling voorkomen. Je kunt een dergelijke combinatie voorkomen door je toestemming voor de betreffende cookies niet te geven of in te trekken of door vooraf uit te loggen bij de betreffende derde partij.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Je kunt cookies op je eindapparaat ook handmatig deactiveren, beperken of verwijderen via de instellingen van je browser of software. Als u de instelling van cookies deactiveert, kunt u niet het volledige bereik van onze internetpagina's gebruiken of slechts in beperkte mate .

Let ook op onze instructies in het gedeelte van de betreffende dienst die cookies gebruikt.

Consentmanager

Deze website gebruikt het toestemmingshulpmiddel "consentmanager" van consentmanager GmbH, Eppendorfer Weg 183, 20253 Hamburg, om toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies waarvoor toestemming nodig is en andere trackingtechnologieën.

De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om je cooie en trackingvoorkeuren op te slaan. Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO, § 25 para. 2 TTDSG op basis van ons legitieme belang bij het aanbieden van een cookie consent management service voor de website bezoekers en voor zover de verwerking dient om te voldoen aan de wettelijk gestandaardiseerde bewijsverplichtingen voor het verlenen van toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. c) in combinatie met. Art. 7 lid 1 DSGVO.

Aanmaken van gebruikersprofielen of gebruik van cookies die niet puur functioneel zijn (Art. 6 lid 1 letter a EU-DS-GVO, § 25 lid 1 TTDSG)

We gebruiken de volgende tools of diensten op onze website:

Gebruik van Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met deze service kunnen websitetags worden beheerd via een interface. De Google Tag Manager implementeert alleen tags. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Hij dient alleen voor het beheren en weergeven van de tools die via hem zijn geïntegreerd. De Google Tag Manager registreert echter wel je IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van uw voorafgaande toestemming conform art. 6 lid 1 lit. a. EU-DS-GVO, § 25 lid 1 TTDSG. Je kunt je toestemming hier op elk gewenst moment intrekken.

Gebruik van Google Analytics

Op onze website gebruiken we de tracking tool Google Analytics van Google Ireland Limited.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen .

In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf ingekort door Google binnen van lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte . Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten aan de websitebeheerder te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google .

Google verwerkt en slaat uw gegevens op in de VS. Door middel van overeenkomstige contractuele regelingen en garanties is naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming voor gegevensoverdracht en -verwerking in derde landen gewaarborgd. Gegevensverwerking of -opslag in derde landen kan ook plaatsvinden op basis van uw toestemming (Art. 49 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO); in dit geval wordt u hierover en over de mogelijkheid tot herroeping apart geïnformeerd bij het verkrijgen van uw toestemming .

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming op grond van Art. 6 para. 1 lit. a. EU-DS-GVO, § 25 lid 1 TTDSG. Je kunt je toestemming hier te allen tijde intrekken .

Het doel van de verwerking van je persoonlijke gegevens via de Google Analytics-dienst is het analyseren van de interactie van onze websitebezoekers met onze website. Door de hier verkregen gegevens te evalueren, kunnen we ons aanbod optimaliseren en de gebruiksvriendelijkheid verhogen. We verwijderen of anonimiseren de door Google Analytics verzamelde gegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor onze doeleinden. Dit is het geval na 26 maanden.

Gebruik van Google Ads conversietracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, in het kader van Google Ads, van de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken het aanbod van Google Ads om onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. We kunnen bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn in relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes. Op deze manier streven we het doel na om u reclame te tonen die voor u interessant is , onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te realiseren .

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google Ads klikt . Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je eindapparaat. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie.

Cookies kunnen daarom niet over de websites van Google Ads-klanten worden getraceerd. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten , die hebben gekozen voor conversietracking. De klanten leren het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. U ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google conversion tracking cookie uit te schakelen via uw internetbrowser onder het trefwoord "Gebruikersinstellingen". Je wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken. Wij gebruiken Google Ads als je ons hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO, § 25 Para.1 TTDSG.In de context van het gebruik van Google Ads, kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS . De rechtsgrondslag voor een dergelijke doorgifte naar een derde land kan ook jouw toestemming zijn (Art. 49 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO). In dit geval wordt u hier bij het verkrijgen van uw toestemming apart over geïnformeerd, evenals over de mogelijkheid van herroeping.

Om je herroeping uit te voeren, deactiveer je deze dienst in de tool op de website [oproep Consent-Tool] of volg je de eerder genoemde mogelijkheid om bezwaar te maken.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads conversion tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in die beschikbaar is op onder volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt beschikbaar zijn als je het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Retargeting/ Remarketing/ Verwijzingsreclame

Gebruik van Bing Ads (Microsoft Corporation)

Deze website maakt gebruik van de conversietrackingtechnologie "Bing Ads" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op je computer, als je onze website hebt bezocht via een Microsoft Bing advertentie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je eindapparaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen (conversiepagina) . Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit op basis van uw eerder gegeven toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. a; § 25 lid 1 TTDSG DSGVO. In het kader van het gebruik van Bing Ads kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de server van de Microsoft Corporation in de VS. De rechtsgrondslag voor een dergelijke doorgifte naar een derde land kan ook jouw toestemming zijn (Art. 49 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO). In dit geval wordt u hier apart over geïnformeerd bij het verkrijgen van uw toestemming, evenals over de mogelijkheid tot herroeping.

Zonder deze toestemming worden Bing Ads niet gebruikt tijdens je bezoek aan de website. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te voeren, moet je deze service deactiveren in de [oproep Consent-Tool] die je op de website vindt

De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken, d.w.z. om te registreren hoeveel gebruikers een conversiepagina bereiken nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Zo komen we het totale aantal gebruikers te weten die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is voorzien van een conversie-tracking-tag. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Gebruik van Bing Ads (Microsoft Corporation) Universal Event Tracking

Deze website maakt gebruik van de universele event tracking van de conversietrackingtechnologie "Bing Ads" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS).

Voor het gebruik van universele event tracking wordt op elke pagina van onze website een tag opgeslagen die interageert met de conversiecookie die is ingesteld door Microsoft Bing Ads. Deze interactie maakt gebruikersgedrag op van onze website traceerbaar en stuurt de aldus verzamelde informatie naar Microsoft Bing Ads. Dit heeft als doel dat bepaalde vooraf gedefinieerde doelen zoals aankopen of leads statistisch kunnen worden vastgelegd en geëvalueerd, om de targeting en inhoud van onze aanbiedingen meer interessegericht te maken. De tags dienen op geen enkel moment om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Als de overdracht van informatie over gebruikersgedrag aan Microsoft Bing Ads persoonlijke gebruikersgegevens bevat, gebeurt dit op basis van uw eerder gegeven toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO, § 25 lid 1 TTDSG.

Als je niet wilt deelnemen aan de tracking, kun je hier bezwaar tegen maken door de Bing Ads conversion tracking cookie uit te schakelen via je internetbrowser onder gebruikersinstellingen. Je wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken. Je kunt ook de deactiveringspagina voor consumenten uit de EU https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ gebruiken om te controleren of er advertentiecookies van Microsoft zijn ingesteld in je browser en deze deactiveren.

Je kunt meer informatie vinden over het privacybeleid van Microsoft Bing Ads op het volgende webadres: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

Gebruik van Google Ads conversietracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, in het kader van Google Ads, van de conversietracking van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebt, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Google Ireland Limited is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie dient voor het maken van conversiestatistieken naar . Hierdoor leren we het totale aantal gebruikers kennen die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is voorzien van een tag voor het bijhouden van conversies. Wanneer je op een advertentie van Google klikt, worden er cookies voor het bijhouden van conversies op je computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten persoonlijke gegevens, maar worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als je bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie.

De cookies worden 30 dagen bewaard en daarna verwijderd.

De verwerking is gebaseerd op jouw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO, § 25 para. 1 TTDSG.

Je kunt je toestemming voor de toekomst op elk moment intrekken. Roep hiervoor eenvoudig onze Toestemmingsbanner op en deselecteer de relevante cookie(s). Houd er rekening mee dat de wijziging in de instellingen van de Toestemmingsbanner voor elk eindapparaat afzonderlijk moeten worden uitgevoerd.

Houd er rekening mee dat het gebruik van Google Ads de verwerking van je gegevens in de VS met zich meebrengt . Overeenkomstige contractuele regelingen en garanties zorgen voor naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming voor de overdracht en verwerking van gegevens in derde landen. Gegevensverwerking of opslag in derde landen kan ook plaatsvinden op basis van uw toestemming (art. 49 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO), in dit geval wordt u hierover geïnformeerd, evenals over de mogelijkheid tot intrekking, afzonderlijk bij het verkrijgen van uw toestemming.

Bovendien kun je gepersonaliseerde reclame voor jou uitschakelen in de advertentie-instellingen van Google. U vindt instructies over hoe u dit kunt doen op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl

Je kunt het gebruik van cookies door externe aanbieders ook voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar gegeven verdere informatie over opt-out uit te voeren. Je wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Meer informatie en het privacybeleid van Google vind je op: https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van Facebook Custom Audiences ("bezoekersactiepixel")

Deze website maakt gebruik van de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als je een inwoner van de EU bent, Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna ook "Facebook").

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO, voor zover cookies worden gebruikt bovendien § 25 lid 1 TTDSG.

Je kunt je toestemming voor de toekomst ook op elk moment intrekken. Hiervoor hoeft u alleen maar onze Toestemmingsbanner op te roepen en de betreffende instelling te deselecteren. Houd er rekening mee dat de wijziging in de instellingen van de Toestemmingsbanner voor elk eindapparaat afzonderlijk moet worden uitgevoerd.

Meta Platforms Inc. kan persoonlijke gegevens overdragen naar de VS. De naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming voor de overdracht en verwerking van gegevens in derde landen wordt gegarandeerd door overeenkomstige contractuele voorschriften en garanties. Gegevensverwerking of -opslag in derde landen kan ook plaatsvinden op basis van uw toestemming (art. 49 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO), in dit geval wordt u hierover apart geïnformeerd bij het verkrijgen van uw toestemming, evenals over de mogelijkheid tot intrekking .

Met behulp van de Facebook-pixel is het voor Facebook mogelijk om de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep te bepalen voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. Interesses in bepaalde onderwerpen of producten, die worden bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde "Custom Audiences").Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. Voor deze doeleinden kan een cookie worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Met behulp van de Facebook-pixel kan het gedrag van gebruikers op verschillende pagina's worden gevolgd nadat een Facebook-advertentie is bekeken of erop is geklikt. We maken in deze context ook gebruik van zogenaamde cross-device tracking , wat cross-device verwerking van bezoekersgegevens voor marketingdoeleinden mogelijk maakt.

Deze procedure wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren.

Gebruiksgegevens, locatiegegevens, meta- en communicatiegegevens (bijv. IP-adressen en apparaatinformatie) worden verzameld.

Als je geen op interesses gebaseerde advertenties wilt ontvangen, heb je ook de mogelijkheid om het gebruik van cookies door Facebook voor deze doeleinden in je browserinstellingen uit te schakelen. Dit kan echter de functies van onze website beperken. We raden je daarom aan om ook gebruik te maken van de opt-out optie op https://www.youronlinechoices.eu of https://optout.aboutads.info.

Gebruik van sociale media: Youtube-video's

Deze website gebruikt de insluitingsfunctie van YouTube om video's van de aanbieder "YouTube", die behoort tot Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), weer te geven en af te spelen.

Het insluiten op YouTube wordt uitgevoerd met behulp van het technische proces dat bekend staat als framing. Bij framing wordt een afspeelkader (Engels: frame) gegenereerd op de website van een derde partij door eenvoudigweg een HTML-link van YouTube in de code van een website in te voegen, waardoor de video die op de servers van YouTube is opgeslagen, kan worden afgespeeld. We gebruiken de framingcodes die door YouTube worden gegenereerd in de zogenaamde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus". Volgens de informatie van het YouTube-platform is de cookie-activiteit en de daardoor geïnitieerde gegevensverzameling alleen gekoppeld aan een gebruik van de afspeelfunctie van de video zelf. Het verzamelen van gegevens door het loutere gebruik van de website met omkaderde inhoud wordt tegen deze achtergrond voorkomen. Om de YouTube-inhoud te kunnen afspelen, hebben we je toestemming nodig in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO, §25 Para.1 TTDSG, die je kunt geven - als je die nog niet hebt gegeven als onderdeel van je selectie - via de knop in het gebied van de betreffende video. Door op de afspeelknop te klikken, stem je ermee in dat jouw IP-adres wordt doorgegeven aan YouTube (YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA) en dat de aanbieder cookies installeert in jouw browser. Om de video's weer te geven, worden ook de Google Fonts gedownload, zodat je toestemming ook betrekking heeft op deze service.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" kun je vinden in de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/static?template=voorwaarden en in de verklaring over gegevensbescherming van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO, §25 para.1 TTDSG. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst. Om je herroeping uit te voeren, deactiveer je deze dienst in de op de website

Links Sociale Media

Op onze website vind je links naar de sociale mediadiensten van Meta / Facebook, LinkedIn en Instagram. Je kunt links naar de websites van de sociale mediadiensten herkennen aan het respectievelijke bedrijfslogo. Als je deze links volgt, kom je op de bedrijfswebsite van va-Q-tec AG bij de betreffende social media service. Wanneer je op een link naar een social media dienst klikt, wordt er een verbinding met de servers van de social media dienst tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de servers van de sociale mediadienst doorgegeven dat u onze website hebt bezocht. Daarnaast worden er nog meer gegevens doorgegeven aan de aanbieder van de sociale mediadienst .

Dit zijn bijvoorbeeld: Adres van de website waarop de geactiveerde link staat Datum en tijd waarop de website wordt opgeroepen of de link wordt geactiveerd Informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem IP-adres

Als je op het moment van het activeren van de link al bent aangemeld bij de betreffende social media-service , kan de aanbieder van de social media-service mogelijk je gebruikersnaam en mogelijk zelfs je echte naam bepalen uit de verzonden gegevens en deze informatie toewijzen aan je persoonlijke gebruikersaccount bij de social media-service. U kunt deze mogelijkheid van toewijzing aan uw persoonlijke gebruikersaccount uitsluiten als u zich van tevoren afmeldt bij uw gebruikersaccount.

De servers van de sociale mediadiensten bevinden zich in de VS en andere landen buiten de Europese Unie. De gegevens kunnen daarom ook worden verwerkt door de aanbieder van de sociale mediadienst in landen buiten de Europese Unie. Houd er rekening mee dat bedrijven in deze landen onderworpen zijn aan wetgeving inzake gegevensbescherming, die persoonlijke gegevens over het algemeen niet in dezelfde mate beschermt als in de lidstaten van de Europese Unie.

Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de omvang, het type en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van de sociale mediadienst. Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens door de sociale mediadiensten die op onze website zijn geïntegreerd, verwijzen wij u naar het privacybeleid van de betreffende sociale mediadienst .

Geautomatiseerde individuele beslissingen

We maken geen gebruik van puur geautomatiseerde verwerking om een beslissing te nemen.

Je rechten in een oogopslag

We maken graag van deze gelegenheid gebruik om je te informeren over je rechten als betrokkene. Deze rechten zijn gestandaardiseerd in de Art. 15 - 22 DSGVO. Dit omvat:

Het recht op informatie (Art. 15 GDPR), Het recht op wissen (Art. 17 GDPR), Het recht op rectificatie (Art. 16 GDPR), Het recht op dataportabiliteit (Art. 20 GDPR), Het recht op beperking van gegevensverwerking (Art. 18 GDPR), Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking (Art. 21 GDPR).

Om deze rechten uit te oefenen, kun je contact opnemen met: [email protected]. Hetzelfde geldt als je vragen hebt over gegevensverwerking in ons bedrijf of een verleende toestemming wilt intrekken. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Rechten van bezwaar

Houd rekening met het volgende in verband met het recht van bezwaar:

Als we je persoonsgegevens verwerken voor direct marketing, heb je het recht om op elk moment zonder opgaaf van redenen bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking. Dit geldt ook voor profilering, voor zover het verband houdt met directe reclame.

Als je bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen wij je persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Het bezwaar is kosteloos en kan vormvrij worden gemaakt, indien mogelijk naar: Contact invoegen.

In het geval dat wij uw gegevens verwerken om gerechtvaardigde belangen te beschermen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking op gronden die verband houden met uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

We bewaren je gegevens zo lang als nodig is voor het betreffende verwerkingsdoel. Houd er rekening mee , dat tal van bewaartermijnen vereisen dat gegevens bewaard (moeten) blijven. Dit betreft in het bijzonder bewaarverplichtingen op grond van handels- of belastingwetgeving (bijv. Duits Wetboek van Koophandel, Duits Belastingwetboek, etc.). Als er geen verdere bewaarverplichtingen zijn, worden de gegevens routinematig verwijderd nadat het doel is bereikt.